De vereniging Vrienden van Tinca is bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer V.40311405.

RSIN/fiscaal nummer ANBI  804344620       IBAN-nummer: NL51RABO 0349 3299 90

Het contactadres is:         M. de Bruijn - Clement

Pr. Bernhardlaan 22         4354 BH Vrouwenpolder

Tel: 06 18392314`           email: mien_de_bruijn@hotmail.com

De verdere samenstelling van het bestuur is vermeld in de rubriek 'contact'.

Alle leden van de vereniging werken als vrijwilligers, waarbij gemaakte kosten gedeclareerd kunnen worden. Hiervan wordt in beperkte mate gebruik gemaakt. De deelnemers aan de reizen naar Roemenië betalen zelf een bedrag als bijdrage in het levensonderhoud gedurende de reis. In Roemenië worden vrijwilligers ingeschakeld bij de verdeling van de goederen. Zij ontvangen wel een kleine vergoeding voor hun medewerking.

In de nieuwsbrieven wordt verantwoording afgelegd van de activiteiten.

Een financiële verantwoording kan altijd worden opgevraagd bij de penningmeester.

De statuten van de vereniging staan aan het einde van deze pagina.

 

Vrienden van Tinca                                            Vrouwenpolder

 

 

Financieel overzicht 2017.

Inkomsten

 

Uitgaven

 

Standverkopen (wafels, loten, oliebollen etc)

7915,-

Verenigingskosten

489,-

Voedselacties

276,-

Reparatie fietsen

140,-

Giften, subsidies

5313,-

Kosten standverkoop en ingrediënten

297,-

Collecten

2289,-

Kosten 2 transporten

9562,-

Verkoop kleding en overtollige goederen

1032,-

Vergoedingen en attenties Roemenië

736,-

 

 

Gift Hospice

3000,-

 

16659,-

 

14224,-

 

 

 

 

Balans 31-12-2017

 

 

 

Vaste Activa:

 

 

 

2 containers met afdak

p.m.

 

 

Materiële activa:

 

 

 

Kleding, fietsen, rollators etc

p.m.

 

 

Spaarrekening Rabobank

23.272,-

 

 

Betaalrekening Rabobank

96,-

 

 

Kas

2.975,-

 

 

Saldo 31-12-2017

24.571,-

Saldo 01-01-2017

23.871,-

 

 

 

 

 

Statuten van de vereniging “Vrienden van Tinca”

Artikel 1, Naam en plaats:

De vereniging draagt de naam “Vrienden van Tinca”

De vereniging is opgericht 9 oktober 1995. Zij is gevestigd in de gemeente Veere.

Artikel 2, Doel en werkgebied:

De vereniging stelt zich ten doel de inwoners van Tinca e.o. –Roemenie- helpen voorzien in de materiële behoeften in de vorm van humanitaire hulp. Dit in de ruimste zin des woords.

Zij tracht dit doel te bereiken door het inzamelen en transporteren van goederen. Het organiseren van geldinzamelacties e.d.

Artikel 3, Geldmiddelen:

De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door subsidies- donaties- contributies- schenkingen- legaten- enz. Zowel binnen als buiten de regio Veere.

Artikel 4, Lidmaatschap:

Leden van de vereniging moeten meerderjarig zijn en de doelstelling van de vereniging onderschrijven.

Artikel 5:           Wie lid van de vereniging wil worden dient dit schriftelijk aan het bestuur mee te delen.

Artikel 6:           Ieder lid betaalt contributie, tenzij het bestuur, na overleg in de ledenvergadering, ontheffing verleent. De contributie wordt op de jaarvergadering door de leden vastgesteld.

Artikel 7:           Ontheffing van contributie kan verleend worden op grond van onvermogen of bijzondere verdiensten voor de vereniging.

Artikel 8, einde lidmaatschap:

Een lidmaatschap eindigt:

A  door overlijden

B  door schriftelijke opzegging van het lid.

C  door schriftelijke opzegging door het bestuur.

Opzegging door het bestuur kan enkel doordat de ledenvergadering er van overtuigd is dat het lid met opzet in het nadeel van de vereniging werkt.

Indien het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, wordt naar evenredigheid daarvan de contributie verrekend.

Artikel 9, Bestuur:

Het bestuur bestaat uit een door de ledenvergadering te bepalen aantal, doch ten minste 3 en ten hoogste 7 leden.

De bestuursleden worden na schriftelijke stemming door de ledenvergadering door de voorzitter benoemd voor een bepaalde periode.

Artikel 10,          De voorzitter wordt door de leden gekozen.

Het bestuur wordt voor een periode van 3 jaar gekozen. Ieder bestuurslid mag herkiesbaar zijn indien hij of zij daarmee instemt. Het bestuur kan desgewenst een rooster van aftreden maken.

Bij tussentijdse benoeming neemt het nieuwe bestuurslid op het rooster van aftreden de plaats in die het vervangen bestuurslid had.

Artikel 11,          Voorzitter, penningmeester en secretaris, of bij afwezigheid hun vervangers, vormen het dagelijks bestuur.

Van iedere vergadering, zowel bestuur als Dagelijks bestuur, worden notulen gemaakt en ter ondertekening aan de ledenvergadering aangeboden.

Notulen ondertekenen geschied door de voorzitter of zijn vervanger en de opsteller of zijn vervanger.

Artikel 12:          Het bestuur is bevoegd medewerkers te benoemen voor werkzaamheden die op de vergadering genoemd zijn.

De medewerkers worden benoemd voor een van te voren door het bestuur afgesproken karwei.

Artikel 13:          Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

Eveneens behoeft het bestuur goedkeuring van de ledenvergadering voor besluiten tot:

A            het aangaan van geldleningen.

B            het aanvaarden of verwerpen van erfstellingen of legaten. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 

C            het aannemen van schenkingen.

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door

A            hetzij het bestuur.

B            hetzij de voorzitter en de secretaris.

C            hetzij 2 andere bestuursleden.

Artikel 14:          Het is bestuur en leden zowel als medewerkers niet toegestaan voor hun werk een vergoeding te ontvangen.

Voor gemaakte onkosten kan wel een vergoeding gegeven worden, mits dit binnen de perken blijft.

Artikel 15, Boekjaar en jaarstukken.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Na afloop van het boekjaar wordt er een financieel overzicht opgemaakt door het dagelijks bestuur. Dit wordt uiterlijk de tweede vergadering in het nieuwe boekjaar in de ledenvergadering gepresenteerd.

Dit overzicht wordt door een door de ledenvergadering aangewezen kontrole commissie vooraf gecontroleerd.

Artikel 16: Vergaderingen:

Het bestuur vergadert zo vaak als zij dit nodig acht.

Ledenvergaderingen worden iedere maand gehouden, behalve als het bestuur geen agendapunten

Vergaderingen worden gehouden door oproep door de secretaris.

In dien de leden een extra vergadering wensen kunnen zij dit schriftelijk bij het bestuur melden. Het bestuur dient daar binnen twee weken op te reageren. Zonder geldende redenen is zij verplicht gehoor te geven aan het verzoek tot vergaderen.

Indien het bestuur een ledenvergadering niet houdt, dient zij dit , met opgaaf van redenen aan de leden kenbaar te maken.

Artikel 17:          De voorzitter van het bestuur leidt de ledenvergaderingen. Ontbreekt de voorzitter dan treedt diens vervanger als zodanig op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of bij diens afwezigheid door diens vervanger notulen gemaakt. Deze notulen worden in de volgende bijeenkomst van de ledenvergadering vastgesteld. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 18:          Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten in de ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. De ledenvergadering kan tot een andere wijze   stemming besluiten.

Heeft bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid gekregen dan heeft een tweede stemming plaats.

Staken de stemmen over zaken dan is het voorstel verworpen.

Staken de stemmen over personen dan beslist het lot.

Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangd.

Artikel 19:          De ledenvergaderingen worden bij voorkeur per vergadering afgesproken. Tussentijdse data wijzigingen dienenten minste zeven dagen vooraf gemeld te worden.

Artikel 20, Statuten wijziging:

In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Tussen de dag van oproeping en de dag van de vergadering moeten minstens zeven dagen liggen.

Zij die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel , waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dasg waarop de vergadering wordt gehouden.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen .

Het bepaalde in de lid 1 en 2 is niet van toepassing indien in de ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.

Artikel 21, Ontbinding van de vereniging.

De vereniging wordt ontbonden als:

  1. Het doel van de vereniging achterhaald is
  2. Er geen leden meer zijn.

Na het ontbinden vallen de goederen aan een van te voren door de leden aangegeven vereniging of stichting die het doel van de vereniging voor zover mogelijk benaderen.

Het laatst zittende bestuur is verplicht punt 3 uit te voeren.

Artikel 22, Reglementen.

Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld, aangevuld en gewijzigd door het bestuur.

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met deze statuten.

Artikel 23:          In alle gevallen waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien, beslist de ledenvergadering.

Deze statuten zijn opgesteld d.d. 30 november 1995 en ondertekend door:

Voorzitter:                         Mien de Bruijn

Secretaris:                         Betsie Wattel

Penningmeester:              Maarten Kwekkeboom

                                                                                                                      Veere.

 

  

 Huishoudelijk reglement “Vrienden van Tinca”

Artikel 1, Lidmaatschap.

Zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen drie maanden na ontvangst van de aanmelding deelt het bestuur de betrokkene mee of hij als lid van de vereniging is aangenomen dan wel afgewezen.

Artikel 2:

Van een afwijzende beslissing is beroep op de ledenvergadering mogelijk, mits betrokkene binnen veertien dagen na ontvangst van het bericht van afwijzing schriftelijk aan het bestuur meedeelt van het recht van beroep gebruik te zullen maken. Het beroep zal op de eerstvolgende ledenvergadering worden behandeld.

Artikel 3:

De wijze van inning van de contributie wordt door het bestuur geregeld. Leden die in de loop van het verenigingsjaar toetreden betalen de voor dat jaar vastgestelde contributie geheel.

Artikel 4:

De ledenvergadering zal een beroep tegen een besluit tot opzegging of ontzetting van het lidmaatschap niet in behandeling nemen nadat het betrokken lid in de gelegenheid is geweest door de vergadering te worden gehoord.

Artikel 5, Vergaderingen.

De voorzitter leidt de vergaderingen en regelt in overleg met de secretaris de agenda van de vergaderingen.

Artikel 6:

De secretaris is belast met het voeren van de briefwisseling, het voorbereiden en bijeenroepen van de vergaderingen en het houden van de notulen van de vergaderingen. Het samenstellen van het jaarverslag en de overige administratieve werkzaamheden kunnen door het bestuur aan een door het bestuur te benoemen functionaris worden opgedragen.

Artikel 7:

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee bestuursleden dit gewenst achten.

Het dagelijks bestuur vergadert wanneer een der leden van het dagelijks bestuur dit wenst. Oproepingen voor bestuursvergaderingen worden door de secretaris tenminste drie maal 24 uur van te voren aan de bestuursleden verzonden.

Artikel 8:

Besluiten in een bestuursvergadering kunnen alleen worden genomen indien tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig is.

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid heeft 1 stem.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk, bij ongetekende briefjes, gestemd. Blanco stemmen tellen niet mee. Staken de stemmen over zaken, dan wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. Staken de stemmen over personen dan beslist het lot.

Artikel 9:

Bij iedere oproeping voor een ledenvergadering moet de agenda van de betreffende vergadering zijn gevoegd.

Artikel 10:

In gevallen waarin de wet de statuten of dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld op 30 november 1995 te Veere:

Voorzitter:                       Mien de Bruijn

Secretaris:                       Betsie Wattel

Penningmeester:              Maarten Kwekkeboom